Thema 2020: Risicogericht werken in de praktijk!
11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Praktijksessies Ronde 2

Tijden
-

Naast plenaire bijdragen kunt u uw eigen programma samenstellen met een keuze uit verschillende praktijksessies. U kunt 2 praktijksessies bijwonen. Begin september wordt de laatste sessie toegevoegd en vragen wij u om uw keuze aan te geven.

Sessie 1. Is het werken met Private asbestprotocollen onmogelijk?
Hoe is het werken met Private protocollen, gebaseerd op risicogericht werken, binnen het huidige asbeststelsel mogelijk? Op welke wijze geven Private protocollen wel een kwaliteitsborging voor Risicoklasse 1 saneringen? Hoe protocollen een differentiatie binnen de huidige bestaande saneringstechnieken, zoals in Risicoklasse 2 zonder containment, kunnen bewerkstelligen? Hoe gaan Inspectie SZW en andere toezichthouders hiermee om? Op welke wijze kun je “gedoe” met bevoegd gezag bij het gebruik van Private protocollen voorkomen? En hoe kom je tot een oplossing bij meningsverschillen tussen bevoegd gezag en uitvoerende partij/opdrachtgever?

ing. Gerwin Lensink BSc RVK en ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE

**Sessie 2. Risicoklasse 1-saneringen als instrument voor risicogericht asbestbeleid **
Aedes draagt actief bij aan het invullen van risicogericht saneren. Daarvoor zijn verzoeken tot een landelijke afschaling gedaan bij de Beoordelingscommissie SCi 547. De afschalingen naar risicoklasse 1 voor de sanering van beglazingskit en vensterbanken zijn inmiddels succesvol gehonoreerd. In deze sessie lichten we het fenomeen ‘risicoklasse 1-saneringen’ toe. Risicoklasse 1-saneringen vallen buiten de gecertificeerde werkzaamheden. Juist omgevingsdiensten zullen nu en in de toekomst nog veel meer geconfronteerd gaan worden met niet-gecertificeerde saneringswerkzaamheden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Beschikbare instrumenten voor een goede borging
 • De wettelijke (opleidings-)vereisten
 • Werkmethodieken (Aedes-protocollen) die leiden tot een veilige asbestsanering tegen lagere kosten
 • Ruimte voor het uitwisselen van gedachten over de meest efficiënte methoden van handhaving

ing. Marc Prins

Sessie 3. Praktijkcasus Van asbesthoudend afval naar een hoogwaardige grondstof
De staatssecretaris van I&M heeft een verbod afgekondigd op het storten van asbest met staal (Stcrt. 26 juni 2020). Purified Metal Company verwerkt sinds september in haar fabriek in Delfzijl staalafval dat is verontreinigd met asbest (of andere vervuilingen zoals chroom-6) tot een schone en hoogwaardige grondstof. Het afval wordt decentraal ingezameld voor een aantrekkelijk tarief. In deze sessie ziet u hoe dit proces verloopt, wat het beoogde aanbod is en de voordelen vanuit het perspectief van eigenaren/ontdoeners. Ook de rol van het inventarisatierapport - als er asbest met staaltoepassingen aanwezig zijn – zal worden besproken. Als sprake is van een sloopmelding dan kan deze sturend zijn richting PMC.

Jan Henk Wijma

Sessie 4. Opdrachtgeverschap en omgaan met risicogericht asbestbeleid
In opdracht van Aedes is onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop corporaties asbestbeleid, zoals in het Aedes-handboek opgenomen, hebben geïmplementeerd. Daarnaast is onderzocht hoe corporaties omgaan met het nieuwe risicogericht asbestbeleid zoals dat in ontwikkeling is.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Toelichting op de eerste resultaten van risicogericht asbestbeleid
 • Waar liggen de risico’s en kansen voor professionele opdrachtgevers?
 • Welke tools hebben corporaties (of andere vastgoedeigenaren) nodig voor een meer risicogericht asbestbeleid?

drs. Otto Hegeman MBA

Sessie 5. Juridische actualiteiten asbest
Aandacht voor de volgende actualiteiten:

 • Preventieve stillegging
 • Relevante rechtspraak van afgelopen jaar
 • Asbest onder de Omgevingswet

mr. Jelle Bekke & mr. Tim Segers

Sessie 6. Verzekeraars en asbestcalamiteiten: hoe verder na uitstel van het asbestdakenverbod?
In de verzekeringsmarkt zijn naar aanleiding van het eerder aangekondigde verbod op asbesthoudende daken de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo werden afschrijvingstabellen geïntroduceerd, die er voor zorgden dat bij schade aan asbesthoudende daken geen volledige vergoeding meer volgde; het dak zou immers uiterlijk 2024 tóch vernieuwd moeten worden. Wat gebeurt er nu het verbod op asbesthoudende daken voorlopig van de baan is? Blijven de afschrijvingstabellen in gebruik? En is dat eerlijk of in strijd met de wet?

Het onderwerp asbest en de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in een pand voor zowel de verzekerbaarheid als de uitkering bij schade zijn en blijven onderwerp van gesprek. Er zijn immers nog talloze opstallen in Nederland waar asbest in verwerkt is, niet alleen op het dak maar ook in gevels, raamkit, isolatiemateriaal etc. Bij een calamiteit blijft dat niet zonder gevolgen.

In deze (interactieve) sessie wordt u onder meer bijgepraat over:

 • de aandachtspunten bij het verzekeren van asbesthoudende panden: met welke extra dekkingen en uitsluitingen moet u rekening houden;
 • schadeafwikkeling na een calamiteit in of met betrekking tot een asbesthoudende opstal: in hoeverre mag de verzekeraar een aftrek toepassen op de schade-uitkering en hoe zit het met de opruimingskosten en bereddingskosten;
 • de rol van de overheid bij de schadeafwikkeling na een calamiteit in een asbesthoudende opstal.

mr. Irini Dalpi & mr. Martina Smit

Sessie 7. Nader bekend te maken