12e editie
Landelijke Asbest Praktijkdag 2021
Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk.

Programma

-
 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige asbeststelsel?
 • Welke kansen en risico’s kunnen er optreden
 • Welke mogelijkheden geeft het vernieuwde asbeststelsel voor opdrachtgevers?
-
 • Waar liggen de risico’s voor mens en milieu in de uitvoering?
 • En welke (on)mogelijkheden zijn er om op te treden?
-
-
 • Wat is het verwachte effect van het vernieuwde asbeststelsel?
 • Wat zijn de grootste effecten van de vernieuwing van het asbeststelsel voor saneerder?
 • Nu al zichtbare trends
-
 • Wat betekent het vernieuwde asbeststelsel voor de gezondheid van de verwijderaars?
 • Hoe verhoudt zich de vernieuwing in het asbeststelsel tot de asbestregelgeving (ARBO)
 • Wat betekent de vernieuwing van het asbeststelsel voor opdrachtgevers en opdrachtnemers als het gaat om gezondheid?
-

De Wkb wil bouwkwaliteit verbeteren en faalkosten in de bouw verminderen. De nieuwe bouwwet introduceert een publiek-privaat systeem. Aannemers worden aansprakelijk voor verborgen gebreken na oplevering en voor het niet voldoen aan hun waarschuwingsplicht. Ook moeten zij hun opdrachtgevers beter informeren over de bouwkwaliteit die ze leveren. Wat zijn de contractuele gevolgen van de Wkb voor aannemers, onderaannemers, opdrachtgevers en andere partijen in de bouwketen, inclusief het slopen en het verwijderen van asbest?

-
-
Sessie 1: Ook PCB’s aangetroffen onder druppelzone van asbestcementdak in de bodem!

Eind 2020 is een saneringsplan voor een bodemsanering gemaakt in opdracht van een particulier. De ODZOB was het bevoegd gezag voor de betreffende sanering. Onder een druppelzone - dak zonder dakgoot - blijkt naast asbest ook PCB aanwezig te zijn. PCB’s zijn vermoedelijk afkomstig van de coating van specifieke leveranciers van asbestcementplaten. Er zijn in Nederland nog meer dan 85.000 asbestcementdaken op landbouwschuren. Daarvan is de bodem vervuild met asbest en mogelijk in 30.000 gevallen ook met PCB's. Dit dubbele probleem vraagt om een pragmatische en efficiënte oplossing als de daken worden gesaneerd! Tijdens deze sessie krijgt u een toelichting op het onderzoek en de resultaten. Ook wordt gekeken naar een in ontwikkeling zijnde handreiking. De vraag is wel of dit eigenaren/opdrachtgevers helpt. De kosten lopen meer en meer op, terwijl er geen subsidie meer is.

Sessie 6: Praktijkcasus: Veiligheidsambitie bij asbestsanering en sloop van Erasmus MC
 • Ambities en eisen van Erasmus MC op het gebied van veiligheid op en om de bouwplaats.
 • Wijze van invulling van veiligheidscultuur door opdrachtnemer (Oranje BV).
 • Wat zijn de ervaringen?
Sessie 7: Corporaties en resultaat gericht samenwerken

RGS (resultaat gericht samenwerken) is een manier van werken die steeds meer wordt toegepast. Als we dit vertalen naar asbest is RGS ook risicogericht asbest saneren waarbij asbest afhankelijk van de toepassing wordt gesaneerd door een gecertificeerd bedrijf of een andere ketenpartner. Het nieuwe stelsel biedt eindelijk meer kansen voor deze aanpak. Talis heeft zich altijd ingezet voor deze aanpak en wil als opdrachtgever dat ketenpartners in samenwerking verantwoord en overeenkomstig de regels en tegen de beste prijs asbest verwijderen. Deze aanpak vraagt van de organisatie en de ketenpartners vertrouwen in de uitvoering, transparantie en een gezonde mate van controle en toezicht!

-
-
Sessie 2: Innovatieve technieken
 • Twee milieuproblemen komen samen in één oplossing
 • Niet meer storten van asbestcementen dakplaten
 • Niet meer lozen van industriële afvalzuren, met schone circulaire bouwmaterialen en forse CO2-winst als resultaat. In 2024 moet de eerste fabriek er staan, in Rotterdam
 • Eerste ervaringen met stortverbod op asbestschroot: wat gaat goed en niet goed
 • Wat is nodig om al het asbest(schroot en straks cementplaten niet meer te storten)
Sessie 4: Uitdagingen & oplossingen voor opdrachtgevers & inventariseerders

Gegeven de complexe wet- en regelgeving en de vele toezichthoudende instanties is het voor de opdrachtgever/eigenaar en leveranciers niet eenvoudig om altijd aan de asbestregels te voldoen. ODNL heeft verschillende documenten/infobladen opgesteld om interpretatieverschillen te verminderen of meer duiding te geven bij het toepassen in de praktijk van het wettelijk kader. Met name voor inventarisatiebedrijven is in dit verband nog een wereld te winnen (in een eenduidige en kwalitatief goede uitvoering van onderzoek en rapportages).

Sessie 8: Geautomatiseerd golfplaten saneren
 • Maatschappelijk vraagstuk vs oplossing
 • Gevaarlijk vs veilig
 • Arbeidsintensief en zwaar (PBM) vs bedieningsgemak
 • Tekort aan ‘handjes’ vs automatisering
 • BBT (Best Beschikbare Techniek) vs innovatie
-
Sessie 3: Juridische actualiteiten
 • De bestuurlijke boete in de praktijk
 • Wat te doen om een preventieve stillegging door SZW te voorkomen?
 • Wanneer is sprake van een oplevering van een asbestsanering
 • Het gebruik van algemene voorwaarden in de asbestbranche
 • De melding en onderbouwing van meerwerk bij extra asbest
Sessie 4: Uitdagingen & oplossingen voor opdrachtgevers & inventariseerders

Gegeven de complexe wet- en regelgeving en de vele toezichthoudende instanties is het voor de opdrachtgever/eigenaar en leveranciers niet eenvoudig om altijd aan de asbestregels te voldoen. ODNL heeft verschillende documenten/infobladen opgesteld om interpretatieverschillen te verminderen of meer duiding te geven bij het toepassen in de praktijk van het wettelijk kader. Met name voor inventarisatiebedrijven is in dit verband nog een wereld te winnen (in een eenduidige en kwalitatief goede uitvoering van onderzoek en rapportages).

Sessie 5: Asbestvraagstukken contracteren in twee-fasenproces
 • Wat is een twee-fasenproces?
 • Wat zijn de belangrijkste redenen om asbestvraagstukken in een twee-fasenproces te gieten?
 • Voor welke type asbestvraagstukken heeft een twee-fasenproces toegevoegde waarde en voor welk type juist niet?