11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Programma

-

De VNG pleit voor een bundeling van de asbestopgave met maatschappelijke opgaven (energietransitie) om de effectiviteit van beleid te vergroten. En voor een grotere scheiding van private en publieke taken om het functioneren van het asbeststelsel te verbeteren. Door meer druk op innovatieve en simpelere werkwijzen, met behoud van aandacht voor veiligheid en gezondheid, kunnen de kosten voor eigenaren worden gereduceerd voor een gezonde marktwerking.

-

We hebben vaak gezien dat het veiligheids- en gezondheidsdomein in conflict komt met het economische en administratieve domein. Daar is asbest geen uitzondering op. Veel papierwerk, waar het moet gaan om risicodenken. Hoe kan het anders?

-
-

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) deed vanuit bestuurskundig perspectief onderzoek naar de inrichting en werking van het asbeststelsel en schreef hierover een essay. Worden met de huidige inrichting en werking van de governance van het asbeststelsel de publieke waarden die hiermee gemoeid zijn, voldoende geborgd?

-

Het Vlaamse Actieplan Asbestafbouw (2018) wil Vlaanderen gefaseerd tegen 2040 asbestveilig maken. Tegen 2034 streeft het naar een afbouw van alle asbestdaken en -gevels en niet-hechtgebonden toepassingen. Het beschikken over een asbestinventaris wordt verplicht bij verkoop en algemeen tegen uiterlijk 2032. Het informeert eigenaars en brengt de asbestproblematiek globaal in kaart. OVAM regisseert het asbestafbouwbeleid en beheert alle asbestinventarissen in een centrale databank. OVAM ontwikkelde verschillende nieuwe instrumenten om doelgroepen zoals scholen en particulieren te ondersteunen. Zo lanceerde ze subsidies voor projecten organiseren met een goedkope en veilige inzameling van asbestcementafval aan huis of een collectieve verwijdering.

-

naar een systeem van Permanente Educatie?

In de branche kennen we een systeem van certificering op basis van persoonscertificatieschema’s. Om in het huidige systeem een certificering te verkrijgen en te behouden vindt een theorie- en een praktijkexamen plaats. De examens zijn bedoeld om te toetsen of de persoon de juiste competenties heeft en de taken met betrekking tot de functie kan uitoefenen. In dit project onderzoeken we in hoeverre het vakmanschap door doorlopende aandacht voor ontwikkeling verder verbeterd kan worden. Een mogelijke optie is het inzetten van een systeem van Permanente Educatie. Bij her-certificatie krijg de persoon dan niet eenzelfde examen als iemand die start, maar zal meer accent komen te liggen op vernieuwing en verandering in het werkveld. We gaan toe naar een systeem waar we naast de kennis en vaardigheden meer aandacht voor gedrag en cultuur inbrengen.

-

Onder leiding van de dagvoorzitter

-
-
Sessie 1. Is het werken met Private asbestprotocollen onmogelijk?

Hoe is het werken met Private protocollen, gebaseerd op risicogericht werken, binnen het huidige asbeststelsel mogelijk? Op welke wijze geven Private protocollen wel een kwaliteitsborging voor Risicoklasse 1 saneringen? Hoe protocollen een differentiatie binnen de huidige bestaande saneringstechnieken, zoals in Risicoklasse 2 zonder containment, kunnen bewerkstelligen? Hoe gaan Inspectie SZW en andere toezichthouders hiermee om? Op welke wijze kun je “gedoe” met bevoegd gezag bij het gebruik van Private protocollen voorkomen? En hoe kom je tot een oplossing bij meningsverschillen tussen bevoegd gezag en uitvoerende partij/opdrachtgever?

Sessie 2. Risicoklasse 1-saneringen als instrument voor risicogericht asbestbeleid

Aedes draagt actief bij aan het invullen van risicogericht saneren. Daarvoor zijn verzoeken tot een landelijke afschaling gedaan bij de Beoordelingscommissie SCi 547. De afschalingen naar risicoklasse 1 voor de sanering van beglazingskit en vensterbanken zijn inmiddels succesvol gehonoreerd. In deze sessie lichten we het fenomeen ‘risicoklasse 1-saneringen’ toe. Risicoklasse 1-saneringen vallen buiten de gecertificeerde werkzaamheden. Juist omgevingsdiensten zullen nu en in de toekomst nog veel meer geconfronteerd gaan worden met niet-gecertificeerde saneringswerkzaamheden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Beschikbare instrumenten voor een goede borging
 • De wettelijke (opleidings-)vereisten
 • Werkmethodieken (Aedes-protocollen) die leiden tot een veilige asbestsanering tegen lagere kosten
 • Ruimte voor het uitwisselen van gedachten over de meest efficiënte methoden van handhaving
Spreker
Sessie 3. Praktijkcasus Van asbesthoudend afval naar een hoogwaardige grondstof

De staatssecretaris van I&M heeft een verbod afgekondigd op het storten van asbest met staal (Stcrt. 26 juni 2020). Purified Metal Company verwerkt sinds september in haar fabriek in Delfzijl staalafval dat is verontreinigd met asbest (of andere vervuilingen zoals chroom-6) tot een schone en hoogwaardige grondstof. Het afval wordt decentraal ingezameld voor een aantrekkelijk tarief. In deze sessie ziet u hoe dit proces verloopt, wat het beoogde aanbod is en de voordelen vanuit het perspectief van eigenaren/ontdoeners. Ook de rol van het inventarisatierapport - als er asbest met staaltoepassingen aanwezig zijn – zal worden besproken. Als sprake is van een sloopmelding dan kan deze sturend zijn richting PMC.

Spreker
Sessie 6. Verzekeraars en asbestcalamiteiten: hoe verder na uitstel van het asbestdakenverbod?.

In de verzekeringsmarkt zijn naar aanleiding van het eerder aangekondigde verbod op asbesthoudende daken de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo werden afschrijvingstabellen geïntroduceerd, die er voor zorgden dat bij schade aan asbesthoudende daken geen volledige vergoeding meer volgde; het dak zou immers uiterlijk 2024 tóch vernieuwd moeten worden. Wat gebeurt er nu het verbod op asbesthoudende daken voorlopig van de baan is? Blijven de afschrijvingstabellen in gebruik? En is dat eerlijk of in strijd met de wet?

Het onderwerp asbest en de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in een pand voor zowel de verzekerbaarheid als de uitkering bij schade zijn en blijven onderwerp van gesprek. Er zijn immers nog talloze opstallen in Nederland waar asbest in verwerkt is, niet alleen op het dak maar ook in gevels, raamkit, isolatiemateriaal etc. Bij een calamiteit blijft dat niet zonder gevolgen.

In deze (interactieve) sessie wordt u onder meer bijgepraat over:

 • de aandachtspunten bij het verzekeren van asbesthoudende panden: met welke extra dekkingen en uitsluitingen moet u rekening houden;
 • schadeafwikkeling na een calamiteit in of met betrekking tot een asbesthoudende opstal: in hoeverre mag de verzekeraar een aftrek toepassen op de schade-uitkering en hoe zit het met de opruimingskosten en bereddingskosten;
 • de rol van de overheid bij de schadeafwikkeling na een calamiteit in een asbesthoudende opstal.
-
Sessie 1. Is het werken met Private asbestprotocollen onmogelijk?

Hoe is het werken met Private protocollen, gebaseerd op risicogericht werken, binnen het huidige asbeststelsel mogelijk? Op welke wijze geven Private protocollen wel een kwaliteitsborging voor Risicoklasse 1 saneringen? Hoe protocollen een differentiatie binnen de huidige bestaande saneringstechnieken, zoals in Risicoklasse 2 zonder containment, kunnen bewerkstelligen? Hoe gaan Inspectie SZW en andere toezichthouders hiermee om? Op welke wijze kun je “gedoe” met bevoegd gezag bij het gebruik van Private protocollen voorkomen? En hoe kom je tot een oplossing bij meningsverschillen tussen bevoegd gezag en uitvoerende partij/opdrachtgever?

Sessie 2. Risicoklasse 1-saneringen als instrument voor risicogericht asbestbeleid

Aedes draagt actief bij aan het invullen van risicogericht saneren. Daarvoor zijn verzoeken tot een landelijke afschaling gedaan bij de Beoordelingscommissie SCi 547. De afschalingen naar risicoklasse 1 voor de sanering van beglazingskit en vensterbanken zijn inmiddels succesvol gehonoreerd. In deze sessie lichten we het fenomeen ‘risicoklasse 1-saneringen’ toe. Risicoklasse 1-saneringen vallen buiten de gecertificeerde werkzaamheden. Juist omgevingsdiensten zullen nu en in de toekomst nog veel meer geconfronteerd gaan worden met niet-gecertificeerde saneringswerkzaamheden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Beschikbare instrumenten voor een goede borging
 • De wettelijke (opleidings-)vereisten
 • Werkmethodieken (Aedes-protocollen) die leiden tot een veilige asbestsanering tegen lagere kosten
 • Ruimte voor het uitwisselen van gedachten over de meest efficiënte methoden van handhaving
Spreker
Sessie 4. Opdrachtgeverschap en omgaan met risicogericht asbestbeleid

In opdracht van Aedes is onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop corporaties asbestbeleid, zoals in het Aedes-handboek opgenomen, hebben geïmplementeerd. Daarnaast is onderzocht hoe corporaties omgaan met het nieuwe risicogericht asbestbeleid zoals dat in ontwikkeling is.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Toelichting op de eerste resultaten van risicogericht asbestbeleid
 • Waar liggen de risico’s en kansen voor professionele opdrachtgevers?
 • Welke tools hebben corporaties (of andere vastgoedeigenaren) nodig voor een meer risicogericht asbestbeleid?
Sessie 5. Juridische actualiteiten asbest

Aandacht voor de volgende actualiteiten:

 • Preventieve stillegging
 • Relevante rechtspraak van afgelopen jaar
 • Asbest onder de Omgevingswet